Baykal 2025

Gut microbiome of juvenile coregonid fishes: comparison of sympatric species and their F1 hybrids

Natalia L. Belkova, Tuyana V. Sidorova , Olga Y. Glyzina, Veronika M. Yakchnenko, Yulia P. Sapozhnikova, Yurij S. Bukin, Olga A. Baturina  Lyubov V. Sukhanova