Baykal 2021

Влияние температурного фактора на жирнокислотный состав мышц сиговых рыб озера байкал @ 2015 г.
D.V. Popov, O.Iu. Glyzina, L.D. Radnaeva, V.V.Smirnov, V.M. Iakhnenko, Iu.P. Sapozhnikova, T.N. Basharina, A.V. Glyzin, V.I. Teterina, L.V. Sukhanova